fbpx
Bad Pixel logo

Mainostoimisto
luo uutta &
tyylikästä

Kun etsit parempia pikseleitä kuin kilpailijalla

Teknisesti laadukkaat

Kotisivut & verkkokaupat yrityksellesi

Laadukkaasti koodattu ja huolella tehty

Graafinen suunnittelu
& taittotyöt
ammattitaidolla

Huomiota herättävät

Videot someen ja medioihin

Scrollaa alas

Verkkosivu-uudistuksen kilpailutus

Verkkosivu-uudistuksen tarve ja tavoitteet ovat keskeisiä tekijöitä organisaation digitaalisen läsnäolon kehittämisessä. Uudistuksen tarve voi syntyä useista syistä, kuten vanhentuneesta teknologiasta, huonosta käytettävyydestä tai muuttuneista liiketoimintatarpeista. Tyypillisiä tavoitteita ovat verkkosivuston kävijämäärien kasvattaminen, konversioasteen parantaminen ja brändin vahvistaminen.

Uudistusprosessin alussa on tärkeää tehdä perusteellinen analyysi nykyisestä verkkosivustosta. Tähän sisältyy käyttäjäkokemuksen arviointi, teknisen toimivuuden tarkastelu ja sisällön relevanssin arviointi. Lisäksi on hyödyllistä kerätä palautetta eri sidosryhmiltä, kuten asiakkailta, henkilöstöltä ja markkinoinnin asiantuntijoilta.

Tavoitteiden määrittelyssä on olennaista asettaa mitattavia ja aikaan sidottuja päämääriä. Nämä voivat liittyä esimerkiksi sivuston latausnopeuden parantamiseen, mobiilioptimointiin tai hakukonenäkyvyyden tehostamiseen. Selkeät tavoitteet ohjaavat uudistusprojektin suunnittelua ja toteutusta sekä helpottavat lopputuloksen arviointia.

Verkkosivu-uudistus on usein merkittävä investointi, joten huolellinen suunnittelu ja resurssien allokointi ovat tärkeitä. Projektin onnistumisen kannalta on olennaista varmistaa, että uudistus tukee organisaation laajempia strategisia tavoitteita ja vastaa käyttäjien muuttuvia tarpeita digitaalisessa ympäristössä.

Verkkosivu-uudistuksen kilpailutus

  • Verkkosivu-uudistuksen tarve ja tavoitteet
  • Kilpailutuksen valmistelu ja suunnittelu
  • Kilpailutuksen hankintailmoitus ja ehdokkaiden valinta
  • Tarjousten arviointi ja vertailu
  • Voittaneen tarjoajan valinta ja sopimuksen solmiminen

Kilpailutuksen valmistelu ja suunnittelu

Kilpailutuksen valmistelu

Kilpailutuksen valmistelussa on tärkeää määritellä selkeät kriteerit ja vaatimukset, joiden perusteella tarjoajia arvioidaan. Tämä edellyttää perusteellista pohjatyötä, jossa organisaation tarpeet ja tavoitteet huomioidaan mahdollisimman tarkasti.

Aikataulu ja resurssit

Lisäksi on tärkeää laatia realistinen aikataulu kilpailutuksen eri vaiheille sekä varata riittävästi resursseja kilpailutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Viestintä ja dokumentointi

Kilpailutuksen suunnittelussa on tärkeää miettiä myös kilpailutusprosessin viestintää ja dokumentointia. Tarjoajille on annettava riittävästi tietoa kilpailutuksesta ja sen vaatimuksista, jotta he voivat tehdä laadukkaita tarjouksia. Lisäksi on varmistettava, että kilpailutusprosessi on avoin ja läpinäkyvä, jotta kaikki tarjoajat kohdellaan tasapuolisesti.

Kilpailutuksen hankintailmoitus ja ehdokkaiden valinta

Kilpailutuksen hankintailmoitus on keskeinen osa kilpailutusprosessia, sillä se on tapa kertoa markkinoille organisaation tarpeista ja vaatimuksista. Hankintailmoituksessa on tärkeää kertoa selkeästi kilpailutuksen kohteesta, vaatimuksista, aikataulusta ja muista olennaisista tiedoista. Lisäksi on varmistettava, että hankintailmoitus julkaistaan oikeissa kanavissa ja että se tavoittaa mahdollisimman laajan joukon potentiaalisia tarjoajia.

Ehdokkaiden valinta on tärkeä vaihe kilpailutusprosessissa, sillä se vaikuttaa suuresti siihen, millaisia tarjouksia organisaatio saa. Ehdokkaiden valinnassa on tärkeää arvioida heidän osaamistaan, kokemustaan ja referenssejään sekä varmistaa, että heillä on riittävät resurssit ja kyvyt toteuttaa verkkosivu-uudistus organisaation tarpeiden mukaisesti. Ehdokkaiden valinnassa kannattaa hyödyntää esimerkiksi referenssejä, suosituksia ja haastatteluja, jotta varmistetaan parhaat mahdolliset ehdokkaat kilpailutukseen.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousten arviointi ja vertailu ovat keskeisiä vaiheita kilpailutusprosessissa, sillä niiden perusteella valitaan voittava tarjoaja. Tarjousten arvioinnissa on tärkeää vertailla niitä organisaation asettamiin vaatimuksiin ja kriteereihin sekä arvioida niiden kokonaislaatua ja sopivuutta organisaation tarpeisiin. Lisäksi on varmistettava, että tarjousten arviointi tehdään objektiivisesti ja tasapuolisesti, jotta kaikki tarjoajat kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Tarjousten vertailussa on tärkeää punnita eri tarjoajien vahvuuksia ja heikkouksia sekä arvioida niiden kokonaistaloudellista edullisuutta organisaatiolle. Vertailussa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi tarjousten hintaan, laatuun, aikatauluun ja riskienhallintaan sekä varmistaa, että voittava tarjoaja täyttää kaikki organisaation asettamat vaatimukset. Tarjousten arviointi ja vertailu vaativat siis huolellista harkintaa ja analyysiä, jotta voittava tarjoaja valitaan oikein perustein.

Voittaneen tarjoajan valinta ja sopimuksen solmiminen

Voittaneen tarjoajan valinta on merkittävä vaihe kilpailutusprosessissa, sillä se vaikuttaa suuresti siihen, millainen lopputulos verkkosivu-uudistuksesta tulee olemaan. Voittaneen tarjoajan valinnassa on tärkeää varmistaa, että valinta perustuu objektiivisiin perusteisiin ja että se vastaa organisaation tarpeita ja tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi on varmistettava, että voittava tarjoaja täyttää kaikki kilpailutuksessa asetetut vaatimukset ja että hänellä on riittävät resurssit ja kyvyt toteuttaa verkkosivu-uudistus sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Sopimuksen solmiminen voittaneen tarjoajan kanssa on tärkeä vaihe kilpailutusprosessissa, sillä siinä sovitaan yksityiskohdista ja sitoudutaan yhteiseen työskentelyyn. Sopimuksen solmimisessa on tärkeää varmistaa, että kaikki keskeiset asiat ovat kirjattuna sopimukseen selkeästi ja yksiselitteisesti sekä että molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen ehdot ja sitoutuvat niihin. Lisäksi on varmistettava, että sopimus sisältää riittävät sanktiot mahdollisten viivästysten tai laiminlyöntien varalta sekä että siinä huomioidaan mahdolliset muutostarpeet ja niiden hallinta.

Uuden verkkosivuston toteutus ja käyttöönotto

Toteutus

Toteutuksessa on tärkeää varmistaa, että voittava tarjoaja toteuttaa verkkosivuston sovitun aikataulun mukaisesti sekä että hän noudattaa sovittuja laatukriteereitä ja vaatimuksia. Lisäksi on varmistettava, että organisaatio osallistuu aktiivisesti uuden verkkosivuston suunnitteluun ja toteutukseen sekä että se antaa tarjoajalle riittävästi tukea ja ohjausta.

Käyttöönotto

Käyttöönotossa on tärkeää varmistaa, että uusi verkkosivusto toimii moitteettomasti ja vastaa organisaation tarpeita mahdollisimman hyvin. Käyttöönotossa kannattaa tehdä perusteellinen testaus eri käyttötilanteissa sekä varmistaa, että kaikki toiminnot toimivat odotetulla tavalla.

Koulutus ja tuki

Lisäksi on varmistettava, että organisaation henkilökunta saa riittävän koulutuksen uuden verkkosivuston käytöstä sekä että he saavat tarvittaessa tukea ja ohjausta uuden verkkosivuston käytössä.

Kilpailutuksen jälkiarviointi ja jatkotoimenpiteet

Kilpailutuksen jälkiarviointi on tärkeä vaihe kilpailutusprosessissa, sillä siinä arvioidaan kilpailutuksen onnistumista sekä tehdään johtopäätökset mahdollisia parannustoimenpiteitä varten. Jälkiarvioinnissa kannattaa kerätä palautetta eri sidosryhmiltä sekä arvioida kilpailutusprosessin eri vaiheita kriittisesti. Lisäksi on varmistettava, että jälkiarvioinnissa tunnistetaan mahdolliset kehityskohteet ja tehdään suunnitelma niiden korjaamiseksi.

Jatkotoimenpiteissä on tärkeää varmistaa, että kilpailutuksen tulokset viedään käytännön toimenpiteiksi organisaatiossa. Jatkotoimenpiteissä kannattaa esimerkiksi tehdä suunnitelma uuden verkkosivuston ylläpidosta ja kehittämisestä sekä varmistaa, että organisaatio oppii kilpailutusprosessista ja hyödyntää sen tuloksia tulevissa hankinnoissa. Lisäksi on varmistettava, että kilpailutusprosessi dokumentoidaan huolellisesti ja että siitä opitaan organisaatiossa mahdollisimman paljon.

Kaiken kaikkiaan verkkosivu-uudistuksen kilpailutusprosessi vaatii huolellista suunnittelua, valmistelua ja toteutusta, jotta se saadaan onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kilpailutusprosessin eri vaiheet vaativat tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä sekä huolellista analyysiä ja päätöksentekoa. On tärkeää muistaa myös kilpailutuksen jälkiarviointi ja jatkotoimenpiteet, jotta kilpailutusprosessista saadaan mahdollisimman paljon oppia organisaatiolle tulevaisuutta varten.

Usein kysyttyä

Miksi verkkosivu-uudistuksen kilpailutus on tärkeää?

Verkkosivu-uudistuksen kilpailutus on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että yritys saa parhaan mahdollisen lopputuloksen ja palveluntarjoajan, joka vastaa parhaiten yrityksen tarpeita ja tavoitteita.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon verkkosivu-uudistuksen kilpailutuksessa?

Verkkosivu-uudistuksen kilpailutuksessa tulee ottaa huomioon muun muassa yrityksen tarpeet ja tavoitteet, budjetti, aikataulu, palveluntarjoajan referenssit ja osaaminen sekä sopimusehdot.

Mitä hyötyjä verkkosivu-uudistuksen kilpailutuksessa on?

Verkkosivu-uudistuksen kilpailutuksessa on hyötyjä, kuten kilpailun lisääminen palveluntarjoajien välillä, mahdollisuus löytää parhaiten yrityksen tarpeisiin sopiva palveluntarjoaja, kustannusten vertailu ja laadukkaan lopputuloksen varmistaminen.

Mitä riskejä verkkosivu-uudistuksen kilpailutukseen liittyy?

Verkkosivu-uudistuksen kilpailutukseen liittyy riskejä, kuten sopimusehtojen epäselvyys, budjetin ylitys, aikataulun venyminen ja mahdolliset riitatilanteet palveluntarjoajan kanssa. On tärkeää tehdä huolellinen kilpailutusprosessi ja varmistaa selkeät sopimusehdot.